Likwidacja barier architektonicznych , technicznych i w komunikowaniu się 


Zgodnie z Zarządzeniem nr 01/201 z dn. 09.03.2010r. Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie.

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych i technicznych:
O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne , które mają trudności w poruszaniu się, w pierwszej kolejności:
- dzieci niepełnosprawne i osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, które poruszają się na wózku inwalidzkim, przy pomocy balkoników lub kul
- osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, które mają trudności w poruszaniu się i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności bądź równoznaczne z nim na stałe lub czasowe na okres powyżej 5 lat, z narządu ruchu lub neurologii.

Ustala się katalog rzeczowy urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności, jakie mogą być objęte dofinansowaniem w zakresie likwidacji barier w poruszaniu się:
a) budowę pochylni i dojścia do budynku, zapewniających osobom niepełnosprawnym dostęp do pomieszczeń budynku, w tym dostawę, zakup i montaż:
- podnośnika,
- platformy schodowej,
- transportera schodowego,
- windy przyściennej,
- innych urządzeń do transportu pionowego,
b)dostawę, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych,
c) roboty związane z likwidacją progów oraz przystosowaniem ciągów komunikacyjnych i innych przejść o zróżnicowanych poziomach podłogi do poruszania się na wózku inwalidzkim,
d) przystosowanie drzwi:
- zakup i montaż drzwi wejściowych oraz wewnętrznych o szerokości w świetle co najmniej 80 cm,
- zakup i montaż drzwi przesuwnych,
e) przystosowanie podłoża pod wykładzinę antypoślizgową lub płytki antypoślizgowe oraz ich zakup i ułożenie w ciągach komunikacyjnych,
f) dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także adaptacja pomieszczeń na pomieszczenia higieniczno-sanitarne – w przypadkach, gdy ze względów technicznych korzystne jest ich takie usytuowanie,
g) inne prace wynikające z uzasadnionych indywidualnych potrzeb, w związku z niepełnosprawnością.
3. Wysokość dofinansowania wynosić będzie 80% poniesionych kosztów, nie więcej niż 5tys zł.

Dofinansowanie do likwidacja barier w komunikowaniu się:

Dofinansowanie zakupu komputera w 2010r. udzielane będzie dzieciom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności na czas dłuższy niż 2 lata, realizującym obowiązek szkolny w formie nauczania indywidualnego w miejscu swojego zamieszkania.
W przypadku, gdy PCPR będzie dysponował wystarczającą ilością środków finansowych – dofinansowanie będą mogły otrzymać również dzieci niepełnosprawne ( pod warunkiem, że mają ograniczenia w komunikowaniu się ), które uczęszczają do szkoły masowej i posiadają orzeczenie na czas dłuższy niż 2 lata.
Wysokość dofinansowania wynosić będzie 50% kosztów, nie więcej niż 2 tys zł.

Formularz wniosku:
Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się 
i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami wnioskodawcy.

Plik PDF Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych