Przemoc w rodzinie


Od 2013r.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie na podstawie w art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) realizuje. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Miechowskim na lata 2013-2016
Na terenie Powiatu Miechowskiego oprócz działającego przy PCPR w Miechowie Punktu Interwencji Kryzysowej, działają również w siedmiu gminach Zespoły Interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W skład zespołów, wchodzą przygotowani do skutecznego zajmowania się problematyką przemocy specjaliści. Zadaniem Zespołów jest kompleksowe zajmowanie się rodzinami oraz monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy, a w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa, poinformowanie o tym odpowiednich służb. Wykaz gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych działających na terenie Powiatu Miechowskiego:

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie


Siedziba Zespołu


Osoba do kontaktu


Kontakt

Kozłów

Kozłów 60

32-241 Kozłów

Józefa Rojek,

Barbara Urbańska

41 38 41 033

Gołcza

Gołcza 80

32-075 Gołcza

Renata Domagała

12 38 86 411

Słaboszów

Słaboszów 57

32-218 Słaboszów

Agnieszka Szaleniec

41 38 11 614

Charsznica

Ul. Kolejowa 20

32-250 Charsznica

Patrycja
Ogonowska

41 38 36 003

Racławice

Racławice 15

32- 222 Racławice

Iwona Łakomy


41 38 44 016 wew. 43

Książ Wielki

Ul. Warszawska 17 ( p.7)

32-210 Książ Wielki

Edyta Micał

41 38 13 383

Miechów

Ul. Szpitalna 1

32-200 Miechów

Lech Kochański

41 38 21 160

41 38 21 164


Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinieMity i stereotypy dotyczące przemocy w rodzinie

Ważne numery telefonówWykaz Ośrodków Interwencji Kryzysowej oraz Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar PrzemocyWykaz jednostek poradnictwa specjalistycznego w województwie małopolskimWykaz podmiotów realizujących programy korekcyjno–edukacyjne dla sprawców przemocyWykaz jednostek zapewniających miejsca noclegowe w województwie małopolskimINFORMATOR ZAWIERAJĄCY DANE TELEADRESOWE PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH REALIZUJĄCYCH ZADANIA WOBEC OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE W TYM OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE