Program pilotażowy „Aktywny samorząd” 2019

Struktura programu

 1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

  1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

   1. Zadania: 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

   2. Zadania: 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy;

  2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

   1. Zadania: 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

   2. Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

   3. Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego;

  3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

   1. Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

   2. Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

   3. Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

   4. Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

   5. Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;

  4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 2. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Adresat programu

 1. Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module I:

  1. Obszar A:

   1. Zadanie 1:

    • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,

    • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

    • dysfunkcja narządu ruchu,

   2. Zadanie 2:

    • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

    • wiek aktywności zawodowej,

    • dysfunkcja narządu ruchu,

   3. Zadanie 3:

    • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

    • wiek aktywności zawodowej,

    • dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

   4. Zadanie 4:

    • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

    • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

    • dysfunkcja narządu słuchu;

  2. Obszar B:

   1. Zadanie 1:

    • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,

    • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

    • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

   2. Zadanie 2:

    • pomoc udzielona w ramach Obszaru B,

   3. Zadanie 3:

    • umiarkowany stopień niepełnosprawności,

    • dysfunkcja narządu wzroku,

    • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

   4. Zadanie 4:

    • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,

    • dysfunkcja narządu słuchu,

    • trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,

    • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

   5. Zadanie nr 5:

    • pomoc udzielona w Zadaniu: 1, 3 lub 4,

    • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności;

  3. Obszar C:

   1. Zadanie 1:

    • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,

    • zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

    • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

    • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

   2. Zadanie 2:

    • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,

   3. Zadanie 3 i 4:

    • stopień niepełnosprawności,

    • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

    • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

    • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

   4. Zdanie 5:

    • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,

    • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

    • dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,

    • zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym;

  4. Obszar D:

   • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

   • aktywność zawodowa,

   • pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.

 1. Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie module II:

  1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;

  2. nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Formy i zakres pomocy udzielanej w ramach programu

 1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, dofinansowanie lub refundacja:

  1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

   1. Zadanie 1 oraz Zadanie 4 – zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

   2. Zadanie 2 oraz Zadanie 3 – kosztów uzyskania prawa jazdy, w szczególności:

    • kursu i egzaminów na prawo jazdy,
     oraz w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania:

    • zakwaterowania, wyżywienia w okresie trwania kursu,

    • dojazdu (przyjazd na kurs i powrót z kursu),
     a w przypadku Zadania 3 także:

    • usług tłumacza migowego;

  2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

   1. Zadanie 1, Zadanie 3 oraz Zadanie 4 – zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

   2. Zadanie 2 – szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

   3. Zadanie 5 – kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego;

  3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

   1. Zadanie 1:

    • zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

    • kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem,

   2. Zadanie 2

    •  kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

   3. Zadanie 3:

    • zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

    • kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu,

   4. Zadanie 4:

    • kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

    • kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu,

   5. Zadanie 5 – zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;

  4. Obszar D – kosztów opieki nad osobą zależną (opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem).

 2. Moduł II – dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:

  1. opłata za naukę (czesne);

  2. dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu);

  3. dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

 3. Refundacja poniesionych kosztów może dotyczyć:

  1. w przypadku modułu I:

   1. Obszar A: Zadanie 1 i 4, Obszar B: Zadanie 1, 3 i 4 oraz Obszar C: Zadanie 1, 3 i 5 – wyłącznie kosztów poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania,

   2. w pozostałych przypadkach – także kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożeniem wniosku;

  2. w przypadku modułu II – kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia.

3a. Umowa, dotycząca refundacji, o której mowa w ust. 3 pkt 2 może być zawarta także po zakończeniu roku szkolnego lub roku akademickiego, którego dotyczy wniosek.

Maksymalna kwota dofinansowania, w tym refundacji wynosi, w przypadku:

 1. Obszaru A:

  1. w Zadaniu 1 – 10.000 zł,

  2. w Zadaniu 2 lub 3 – 4.800 zł, w tym:

  1. w Zadaniu 4 – 4.000 zł;

 1. Obszaru B:

  1. w Zadaniu 1:

  1. w Zadaniu 2:

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,

c) w Zadaniu 3 – 6.000 zł,

d) w Zadaniu 4 – 2.500 zł,

e) w Zadaniu 5 – 1.500 zł; 1. Obszaru C:

  1. w Zadaniu 2 – 3.500 zł,

  2. w Zadaniu 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,

  1. w Zadaniu 4 – do 30% kwot, o których mowa w lit. b,

  2. w Zadaniu 3 i 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł,

  3. w Zadaniu 5 – 5.000 zł;

 1. Obszaru D – 200 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

10. W ramach modułu II kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

1) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł;

2) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
– do 4.000 zł;

3) opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

11. Decyzja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) dla wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę, o której mowa w ust. 10 pkt 3 lub zwiększenia kwoty dofinansowania dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego może być podjęta przez Pełnomocników Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii właściwego realizatora programu lub Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W opinii tej realizator programu lub Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wskazuje w szczególności:

 1. proponowaną wysokość dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) lub opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego;

 2. uzasadnienie proponowanej decyzji, w tym:

  1. dotyczące wysokości dofinansowania, przede wszystkim ze względu na atrakcyjność kierunku nauki wybranego przez wnioskodawcę na otwartym rynku pracy,

  2. wskazanie innych okoliczności zasługujących na indywidualne rozpatrzenie sprawy (na podstawie informacji przekazanych przez wnioskodawcę);

 1. średni i najniższy, procentowy udział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dofinansowanych przez realizatora programu kosztach:

    1. opłaty za naukę (czesne) w ramach wniosków wnioskodawców, których przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę, o której mowa w ust. 10 pkt 3,

    2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego,

objętych pomocą ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w semestrze/półroczu, którego dotyczy proponowana decyzja;

 1. wysokość limitu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dyspozycji realizatora programu na dofinansowania
  w module II (na dzień sporządzenia opinii) wraz z informacją, czy decyzja wymaga zwiększenia tego limitu;

 2. wykaz analizowanych dokumentów stanowiących podstawę wydanej opinii.

12. W przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/ kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę. Wymagany udział własny w kosztach opłaty za naukę (czesne) na drugim i kolejnych kierunkach wynosi co najmniej 50% kosztów opłaty, z zastrzeżeniem ust. 22 pkt 2 lit. b.

13. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa w ust. 10 pkt 1 może być zwiększony, nie więcej niż o:

1) 700 zł - w przypadkach, które określi realizator programu;

2) 500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;

3) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;

4) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki;

5) 200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;

6) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;

7) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego.

14. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa w ust. 10 pkt 1 i ust. 13 nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię
w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

15. Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa w ust. 10 pkt 1 i ust. 13, ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

 1. do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;

 2. do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;

 3. do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.


Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniach:

1) w module I wynosi co najmniej:

a) 10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru B – Zadania: 1, 4 i 5, Obszaru C –Zadania: 3 i 4,

b) 15% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A – Zadania: 1 i 4 oraz Obszaru D,

c) 25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A – Zadania: 2 i 3,

d) 30% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru B – Zadanie 3,

e) 35% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru C – Zadanie 5;

2) w module II - w zakresie kosztów czesnego:

  1. 15% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa w ust. 10 pkt 3 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),

  2. 65% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa w ust. 12 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),

z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Termin przyjmowania wniosków

Moduł I - do dnia 30.08.2019r

Moduł II – do dnia 30.03.2019 (rok akademicki 2018/2019)

- do dnia 10.10.2019 (rok akademicki 2019/2020)


Plik odt programu MS WordPlik PDF Wniosek o dofinansowanie działania A1

Plik odt programu MS WordPlik PDF Wniosek o dofinansowanie działania A1 - podopieczni/dzieci

Plik odt programu MS WordPlik PDF Wniosek o dofinansowanie działania A2

Plik odt programu MS WordPlik PDF Wniosek o dofinansowanie działania A3

Plik odt programu MS WordPlik PDF Wniosek o dofinansowanie działania A4

Plik odt programu MS Word Plik PDF Wniosek o dofinansowanie działania B1

Plik odt programu MS Word Plik PDF Wniosek o dofinansowanie działania B1 - podopieczni/dzieci

Plik odt programu MS Word Plik PDF Wniosek o dofinansowanie działania B2

Plik odt programu MS Word Plik PDF Wniosek o dofinansowanie działania B2 - podopieczni/dzieci

Plik odt programu MS Word Plik PDF Wniosek o dofinansowanie działania B3

Plik odt programu MS Word Plik PDF Wniosek o dofinansowanie działania B4

Plik odt programu MS Word Plik PDF Wniosek o dofinansowanie działania B4 - podopieczni/dzieci

Plik odt programu MS Word Plik PDF Wniosek o dofinansowanie działania B5

Plik odt programu MS Word Plik PDF Wniosek o dofinansowanie działania B5 - podopieczni/dzieci

Plik odt programu MS Word Plik PDF Wniosek o dofinansowanie działania C1

> Plik PDF Załącznik - Zaświadczenia Lekarskie

Plik odt programu MS Word Plik PDF Wniosek o dofinansowanie działania C2

Plik odt programu MS Word Plik PDF Wniosek o dofinansowanie działania C3

Plik odt programu MS Word Plik PDF Wniosek o dofinansowanie działania C4

Plik odt programu MS Word Plik PDF Wniosek o dofinansowanie działania C5

Plik odt programu MS Word Plik PDF Wniosek o dofinansowanie działania D

Plik odt programu MS Word Plik PDF Wniosek o dofinansowanie Moduł II