Domy Pomocy Społecznej

Domy Pomocy Społecznej

 

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której zarówno rodzina jak i gmina nie może zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Domy pomocy społecznej świadczą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców tych domów. Domy w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy na:
• osób w podeszłym wieku,
• osób intelektualnie i przewlekle chorych,
• mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku. Zasady wnoszenia opłat za pobyt w DPS są zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 ( Dz. U. z 2019 r. poz.1507 z późn. zm.).
Decyzję o skierowaniu do DPS i decyzję ustalającą opłatę wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. Wniosek o skierowanie do dps należy składać we właściwym ośrodku pomocy społecznej, który przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy i kompletuje niezbędną do wydania decyzji dokumentację.
Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje starosta powiatu prowadzącego dom.

Dom Pomocy Społecznej w podziale na poszczególne profile.
Koszty utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej od 1 lutego 2020 r.

 

Dom Pomocy Społecznej w podziale na poszczególne profile

Koszty utrzymania mieszkańca
w domu pomocy społecznej od lutego 2020 r.

Telefon

e-mail

Dom Pomocy Społecznej Caritas Kielecka ul. Młyńska 2
32-250 Charsznica

Dom dla osób w podeszłym wieku

3 218,00 zł

(41)383 60 52

dps.charsznica@caritas.pl

caritascharsznica@wp.pl

Dom Pomocy Społecznej

Mianocice 51
32-210 Książ Wielki
Dom dla intelektualnie niepełnosprawnych

3 300,00 zł

(41)38 380 22

dps_mianocice@interia.pl

Dom Pomocy Społecznej

ul. Warszawska 49A
32-200 Miechów

Dom dla niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn

3 342,00 zł

(41)383 14 90

biuro@dps.miechow.net

Caritas Kielecka Zespół Placówek Opiekuńczo- Leczniczych

DPS-Dom Kombatanta”

ul Szpitalna 1B

32- 200 Miechów

Dom dla osób w podeszłym wieku

3 600,00 zł

(41)389 06 70

dom.kombatanta@op.pl

Dom Spokojnej Starości ,, Betania ’’

ul. Ks. Skorupki 19
32-200 Miechów

Dom dla przewlekle chorych i osób w podeszłym wieku

3 790,00 zł

(41)383 16 48

dpsbetania@onet.eu

Staszek@onet.pl